Til sagsbehandlere

Målgruppe

Unge mellem 14 og 18 år med omsorgssvigt, andre sociale problemer og/eller en opmærksomhedsforstyrrelse. Nogle har kriminalitet i bagagen, måske med en sanktion.

De unge er selv klar over, at de har brug for et miljøskifte og en ny struktur for at få en 9. klasses afgangsprøve. De har både et ønske om og vilje til at stoppe et eventuelt misbrug eller andre destruktive vaner. De har mod på at prøve noget nyt – og de ved, at det snart er sidste chance.

Via sine fysiske rammer er Skibsprojekt Syd velegnet til unge, der har brug for struktur for at kunne fastholde deres beslutning.

Vi har pt. 2 både med 7 pladser i alt og 3 pladser på landbasen, inden togtet starter.

Visitation og priser

Det hele starter med en telefonsamtale. Ring eller skriv Skibsprojekt Syds leder, Dorte Falck, på 50 58 28 22 eller dorte@skibsyd.dk.

Er der enighed om at Skibsprojekt Syd kan være en mulighed, skal vi – sagsbehandler, elev og forældre m.fl. – have en samtale. Her fortæller vi om at sejle på et skibsprojekt og om introforløbet, togtet, skolen og samværet. Vi besvarer spørgsmål om alt fra bølgernes højde til, hvordan man går til eksamen, og vi lægger en plan for, hvordan et forløb kan se ud.

Hvis den unge er med på forløbet og målet om en 9. eller 10. klasses afgangsprøve, giver vi hinanden et håndslag og laver en kontrakt ud fra dette mål, inden eleven starter.

Tilsyn og godkendelser

Skibsprojekt Syd er et godkendt opholdssted (SEL §66, stk. 1, nr. 5), der har tilsyn fra Socialtilsyn Syd og PPR i Kolding Kommune.

Skibsprojekt Syd er godkendt af Søfartsstyrelsen efter de retningslinjer, der gennemgås i Søfartsstyrelsens vejledning om skibe, der anvendes til sejlads med personer anbragt efter serviceloven.

Ansatte

Både på skibene og på landbasen er der personale med tre typer af kompetencer: Socialpædagogisk personale, folkeskolelærere og søfartskyndigt personale. Mange ansatte har et mix af disse kompetencer, og de har mange års erfaring med målgruppen og med at sejle – og de fleste er over årene skiftevis på skibene og på landbasen.

Introforløbet

Mål: At alle parter (eleven, Skibsprojekt Syd, kommunen og forældrene) bliver så sikre som muligt på, at et skibsprojekt er det rette for den unge.

Inden en elev starter på et af vores skibe, skal han eller hun derfor gennem et obligatorisk forløb på cirka en måned på vores landbase.

 • Vi følger op på den foreløbige visitation. Den unge har blandt andet en samtale med Skibsprojekt Syds tilknyttede psykolog
 • Samtale med PPR (Kolding Kommune)
 • Vi observerer og vurderer et eventuelt misbrugsstop og taler med eleven om det
 • Eleven får et lægebesøg og medicinvurdering til brug for forsikringen
 • Søsikkerhedskursus og evt. speedbådscertifikat
 • Besøg på skibet sammen med personale
 • Planlægning af det videre forløb
 • I introforløbet får eleven undervisning af læreruddannet personale og sluses ind i samme dagsstruktur som på skibet.

Introforløbet opfylder kravene til kommunen, når en ung anbringes på et skibsprojekt (Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn, unge og deres familier pkt. 413.)

Den unge kan bo på landbasen, indtil der er plads på skibet. Vi tager ikke flere elever i introforløb, end at der er realistisk mulighed for en plads på skibet inden for kort tid.

Togtet

Mål: At eleven får en 9. eller 10. klasses afgangsprøve – og nogle konkrete billeder på, hvad han eller hun vil bruge den til.

Unge kan optages året rundt på et af vore to skibe, hvis der er plads. Det er også muligt – efter introforløbet – at være anbragt på et af skibene i sommerferien frem til skolestart.

Et skoleår ser (cirka) sådan ud:

 • Ved skolestart 1. august ligger skibene ved vores faste bådplads i Almerimar i Sydspanien. Eleverne lærer båden at kende, og vi sejler på Spaniens Middelhavskyst.
 • Dagene har fast struktur (se dagsskema). 9-12 skolegang. 13-16 faglig aktivitet, i land eller på båden. Faste maddage. Udflugter i land med indlagt geografi, kultur, historie, naturvidenskab, så eleverne modtager undervisning i den fulde fagrække.
 • November besøg af PPR, kommuner og evt. familie.
 • December ankomst til De Kanariske Øer. Her holdes jul og der vil være tilsyn af Socialtilsyn Syd.
 • Fra slut marts lægger vi ved kajplads i Almerimar og forberedelse afgangsprøver. De skriftlige ombord på skibet, efter aftale med Undervisningsministeriet og Kolding Kommune.
 • Maj/juni landbasen og mundtlige prøver på en lokal skole.

Overgangen videre

Mål: At understøtte, at eleven kommer sikkert ’i land’ og godt i gang med næste, planlagte fase i sit liv.

Når en elev har haft et år med fast struktur og meget få mennesker omkring sig, er det ikke altid hensigtsmæssigt med en lang sommerferie i det gamle miljø, før han eller hun kan komme i gang med en ungdomsuddannelse, en efterskole eller en læreplads.

Der er forskellige muligheder for fleksibelt tilkøb i denne periode, så vi får eleven trygt videre:

 • At eleven fortsætter sin anbringelse på skibet hen over sommeren
 • At eleven fortsætter sin anbringelse på landbasen hen over sommeren
 • At en af de ansatte fungerer som kontaktperson for den unge hen over sommeren og måske nogle måneder frem

Ikke alle elever har dette behov. Det taler vi om undervejs. Men vi kan godt lide at følge tingene til dørs.